برای ترجمه های مختاف کتاب‏ مقدس به سایت زیر مراجعه کنید

www.razgah.com

http://www.biblica.com/bibles/farsi/

www.crosswire.org

www.honiball.com

English

Persian Bible 1837-کتاب مقدس‏‏‏

انجيل مقدس خداوند و نجات دهنده ما عيسی مسيح

Mark - انجيل مرقس
Matthew - انجيل متی
John - انجيل يوحنا
Luke - انجيل لوقا
Romans - روميان
Acts - اعمال رسولان
2 Corinthians - دوم قرنتيان
1 Corinthians - اول قرنتيان
Ephesians - افسسيان
Galatians - غلاطيان
Colossians - کولسيان
Philippians - فيليپيان
2Thessalonians -دوم تسالونيکيان
1Thessalonians -اول تسالونيکيان
2 Timothy - دوم تيمو تا‍ئوس
1 Timothy -اول تيمو تا‍ئوس
Philemon - فليمون
Titus - تيطوس
James - يعقوب
Hebrews - عبرانيان
2 Peter - دوم پطرس
1 Peter - اول پطرس
2 John - دوم يوحنا
1 John - اول يوحنا
Jude - يهودا
3 John - سوم يوحنا
 
 
Revelation - مکاشفه

کتاب مقدس عهد عتيق صوتی

انجيل صوتی به زبان فارسی


If you have questions about Jesus, the Injil or the Bible, please contact us at [email protected]
The Bible Language
Bible Gateway - Audio Bible in Farsi Farsi
Illustrated Farsi Children's Bible Farsi
The God Story Arabic, English, Farsi, French, German, Luri, Qashqai, Turkish
Bible Portions - Faith Comes by Hearing Arabic, Azerbaijani, English, French, German, Turkish, Urdu
Bible Study Tools English
Scripture Resources English, French, German
Animated Children's Bible  
Bible Resources for Iranians