وه که دانش و حکمت خداوندگار چه عميق است!
مشيت او غير قابل درک و راههای او غير قابل فهمند!
کيست که افکار او را درک کند يا مشاور او بوده باشد؟
چه کسی هرگز چيزی به خداوند داده است تا از او پس بگيرد؟
هر چه هست از اوست و از طريق اوست و به سوی اوست.
ستايش بی پايان بر او باد! آمين.     ( روميان 36 -33 : 11 )

اميدتان مايه شادی شما باشد ، در سختيها صبورباشيد و صادقانه دعا کنيد.  (روميان 12: 12 )

دعای شخص نيکو کار قدرتمند و موثر است.  (يعقوب 16 : 5 )

English 

مراکز دعا

مراکز دعا

مراکز دعا 
** سازمان خدمات جهانی فارسی زبان **

  مرکز جهانی دعا        

مرکز خدمت به مسلمانان
-   روی مشارکان در دعا کليک کنيد

    دعا برای مسلمانان 2000

گردش جهان امروز دعا کنيد

 دعا برای کردها

 چگونه برای کليساهای در اختناق دعا کنيد

  پشتيبانی مالی از سازمان خدمات جهانی فارسی زبان

پنجره ای به شبکه بين المللی ** جديد**

 

 

اصول شفاعت موثر

گرفته شده از بخش 7- شفاعت ، به تپش در آوردن و بر آورده شدن ، نويسنده: جوی داوسن  انتشارات    
 YWAM, PO Box 55787, Seattle, WA 98155 USA  http://ywampublishing.com

1- خدا را ستايش کنيد برای خداوندگاری او.  قدرت خداوند توسط سرودهای پرستشی آشکار می شود.     

      و چون آنها شروع به سراييدن حمد و ستايش کردند، خداوند دشمنان را به دام انداخت و مغلوبشان کرد. )دوم تواريخ 20:22) 

برای مزيتی که در مشارکت با خداوند عيسی مسيح در خدمت شگفت آوراوکه از طريق دعا با اوبرای امور انسانها نصيبتان می شود پروردگاررا ستايش کنيد.  

        ... او هميشه زنده است تا برای آنها شفاعت کند.  ( عبريان 25 :7)

 

2- اگر گناه اعتراف نکرده ای داريد به روح القدس زمان دهيد تا در قلب شما گناهانتان را محکوم کند و از اين طريق اطمينان حاصل کنيد که با قلبی پاک در حضور خداوند هستيد.

        اگر گناه را در دل خود می پروراندم، خداوند به دعايم گوش نمی داد.  ( مزامير 18: 66 )
        خداوندگارا، در من جستجو کن، از قلب من آگاه باش؛ مرا بيازما و افکار پريشان مرا بدان.
        ببين آيا بدی و نادرستی در من هست؟ تو مرا به حيات جاويدان هدايت فرما.  ( مزامير 24 -23 :139 )

 دلگرمی ما به قول خداوند است که می گويد اگر ما به سوی او برويم ، او نيز به سوی ما خواهد آمددرست مانند اکنون.  وقتی ذات او را ميطلبيم، نه کمک او را، او را پرستش می کنيم و در انتظار او می مانيم، او نيز ما را تطهير و پاک  خواهد کرد.

     با دقت گناه خشمگين بودن بر ديگران را در نظر داشته باشيد و اطمينان حاصل کنيد که کسانی را که به شما بدی کرده اند بخشيده ايد.  رابطه بين بخشايش و دعای موثر را، در کلام خداوند،  در مد نظر داشته باشيد. مسيح بر نياز به بخشيدن  کسانی که به ما بدی کرده اند، تاًکيد کرده است؛ چه در تعليمات خود به يارانش در مورد نحوه دعا کردن که به دعای خداوند معروف است و بلافاصله بعد از آن.

            وقتی برای دعا می ايستيد،  اگر از کسی شکايتی داريد، او را ببخشيد تا پدر آسمانی شما هم خطاهای شما را ببخشد. (مرقس 25 : 11 ) 

 اکنون به رابطه بين بخشايش و ايمان در هنگام دعا توجه کنيد:
    ... يقين بدانيد آنچه را که در دعا طلب می کنيد خواهيد يافت و به شما داده خواهد شد.( مرقس 24: 11 )    

    پس مراقب اعمال و کردار خود باش!  اگر برادرت در حق تو خطايی ورزد، او را از اشتباهش آگاه گردان!  اگر پشيمان شد، او را ببخش! حتی اگر روزی هفت مرتبه به تو بدی کند و هر بار نزد تو باز گردد و اظهار پشيمانی کند، او را ببخش!  رسولان به خداوند عيسی گفتند:" ايمان ما را زياد کن!"   ( لوقا 5 3 :17 )

 رسولان می دانستند که پيروی از اين فرمان نيازمند به رشد ايمان است زيرا وقتی کسی بارها و بارها مورد ظلم  واقع می شود، بخشايش آسان نيست.  پاسخ مسيح به آنها اطمينان داد که      رشد ايمان برای تاثير بيشتر دعا نه فقط لازم بلکه ممکن است.  ( آيه 6 )

ايوب نتوانست برای دوستانش که در مورد او قضاوت غلط کرده بودند از صميم قلب دعا کند قبل از آنکه   آنها را ببخشد.  ( ايوب 10: 42)
  ... ايمان خود را از طريق محبت نمايان می کند.    ( غلا طيان 6:5 )
قسمتی از محبت واقعی بخشيدن کسانی است که در حق ما بدی کرده اند.
 

3- آگاه باش که بدون قدرت روح القدس، دعای موثر ممکن نيست.

روح خدا ما را در ناتوانيمان کمک می کند، وقتی ما حتی نمی دانيم برای چه بايد دعا کنيم.  ( روميان 26:8 )
از خداوند بخواهيد تا توسط روح خود شما را کاملا تحت حمايت بگيرد و به اين امر ايمان داشته باشيد و او را سپاس گو ييد.
 از روح خدا پر شويد.  ( افسسيان 16: 5
)

 تنها دعای روح القدس از درون روح پاک و تسليم و مطيع است که از ما شفيعان موًثر و پا برجايی خواهد ساخت. قدرت دعا از طريق خلوص نيت آشکار می شود.

کاملأ ممکن است که صدای روح القدس را در مورد امری شنيد ولی عدم حضور يا ناچيز بودن حضور قدرتی که از طريق او ميسر است، دعا را ناموثر سازد.  در يک مورد، من برای شخصی که احتياج زيادی به کمک روحی داشت دعا می کردم.  می دانستم که خداوند قلبم را هدايت کرده و کلمات مورد نظر او را به کار می بردم ولی احساس کردم که آنها بالاتر از سقف نمی روند.  دست از دعا برداشته و از خداوند پرسيدم: خدايا، چرا اين کلمات بدون قدرت هستند، بدون روح و به درگاه تو نمی رسند؟  آيا در زندگی من گناهی وجود دارد که  به آن رسيدگی نکرده ام که باعث اين امر می شود؟ 

احساس تقصير، سريع و قدرتمند در من بوجود آمد.  روح القدس بر من آشکار کرد که در تمام زندگی از رانندگی با سرعت زياد لذت برده و هر جا که توانسته ام تند روی کرده ام؛ بدون توجه به شکستن قانون.  در اين زمينه، بارها به گناه شکستن قانون اعتراف کرده ام ولی او به من نشان داد که اين اعترافات توبه نبوده اند.  توبه، پشيمانی است که به ترک گناه منجر می شود و تحو   ل فکر و قلب و زندگی.

 اگر کسی خدا ترس باشد از بدی نفرت خواهد داشت.  ( امثال 13 : 8 )

من آشکارا به گناه رانندگی با سرعت زياد آنچنان علاقمند بوده ام که آن را بارها آگاهانه تکرار کرده ام.  آن روز از اعماق قلب توبه کرده و از خداوند خواستم که خداترسی را درمورد قانون شکنی در وجود من قرار دهد واز طريق ايمان برآورده شدن اين امر را احساس کردم.  و برآورده شد.  باور کنيد؛ مانند يک انقلاب بود.  من بر سر دعا برای شخص نيازمند برگشتم و اين مرتبه قدرت الهی را در حمايت شفاعتم احساس کردم.  در نزد خداوند، اخلاص و قدرت مترادف هستند. 

در هنگام نوشتن اين کتاب، به متنی غير قابل توصيف  در مورد شفاعت برخورد کردم که سالها قبل به من داده شده بود. با خواندن آن متوجه شدم که خداوند اين درس را به من يادآوری می کند.  گذشت سالها باعث شده بود که توجه لازم را به نگه داشتن سرعت مجاز از دست بدهم و توبه ای نو داروی آن بود.

چه کسی می تواند به خانه مقدس خداوند که بر کوه واقع است راه يابد؟                

کسی که پندار و کردارش پاک باشد و از دروغ و نادرستی بپرهيزد.

او برکت و حمايت، از خداوند که نجات دهنده اوست دريافت خواهد کرد.  ( مزامير 5-3: 24)
 

4- با دشمن قاطعانه برخورد کنيد.  با نام اعظم خداوند عيسی مسيح و خنجر روح کتاب مقدس- به جنگ او برويد.

               سپس خود را به خداوند واگذار کرده، در مقابل شيطان مقاومت کنيد و او از شما فرار خواهد کرد.    ( يعقوب 7:4 )
 

5- در دعا برای آنچه نيازمند دعاست تصورات، دشواريها و خواسته های خود را فراموش کنيد.

نيا            ز به اين عمل آگاهانه آشکارا به اين صورت بيان شده:   
                ... به فهم خود تکيه نکنيد.    ( امثال 5:3 )

  هر کس که به خود اطمينان کند احمق است.  ( امثال 26:28 ) 

" افکار من افکار شما و راههای من راههای شما نيستند."  خداوند اعلام می دارد.   ( اشعيا 8:55 )          
 

6- خداوند را با ايمان به اينکه اين وقت دعا بسيار خارق العاده خواهد بود سپاس گوييد.

او خدايی خارق العاده است و کارهای او مطابق اين خصوصيت خواهند بود.       
 

7- در سکوت منتظر شنيدن راهنمايی او باشيد.

 "اما بنی اسراييل سخن مرا نشنيدند و مرا اطاعت نکردند.  پس من هم ايشان را رها کردم تا به راه  خود روند و مطابق ميل هود زندگی کنند.  اما ايکاش به من گوش می دادند و مطابق دستورات من زندگی می کردند. "
 ( مزامير 14 -11 : 81 )

     تنها برای خداوند روح من در سکوت به انتظار می ماند؛ چرا که اميد من از اوست.   ( مزامير 5 : 62 )

    اما من چشم به او می دوزم، در انتظار خداوند که ناجيم است خواهم ماند؛ خدای من دعايم را مستجاب    خواهد داد.   ( ميکاه 7:7 )
 

8- در ايمان و اطاعت، به آنچه که خداوند در فکر شما می آورد، معتقدانه عمل کنيد.

گوسفندان من صدای مرا تشخيص می دهند؛ من آنها را می شناسم و آنها مرا دنبال می کنند.  ( يوحنا 27 :10 )

از خداوند راهنمايی بطلبيد و منتظر باشيد تا آن را به شما بدهد؛ و خواهد داد.

 خداوند می فرمايد: " من تو را تعليم و در راهی که بايد بروی به تو آموزش خواهم داد؛ مشاور تو خواهم              

   بود و از تو مراقبت خواهم کرد."  ( مزامير 8 : 23 ) 

 قبل از آنکه برای موضوع ديگری دعا کنيد، اطمينان حاصل نماييد که به خداوند زمان کافی برای ارتباط و گفتن تمام آنچه می خواهد بگويد داده ايد؛ مخصوصاً هنگامی که بصورت گروهی دعا می کنيد.  حتماً لازم نيست که تمام افراد گروه وحی مستقيم دريافت نمايند.  ولی لازم است با کسانی که آن را دريافت می کنند همکاری شود تا

تمام قلبها شاهد روح القدس دردريافت هدايتی که از او می آيد باشند.  اجازه ندهيد که افراد معدودی مراسم دعا را تحت کنترل خود درآورند.   
  

 9- سعی کنيد کتاب مقدس را با خود داشته باشيد تا اگر خداوند بخواهد از طريق کلامش شما را هدايت کند، از آن استفاده کنيد.

   کلام تو چراغ  پيش  پای  من و نور راه من است.   ( مزامير 105 : 119 )
 

10- وقتی خداوند از راهنمايی در مورد هر آنچه دعا کرده ايد باز می ايستد، دعايتان را با ستايش وسپاس برای آنچه انجام داده است به پايان بريد و به خود يادآوری کنيد " تمام چيزها از اوست و از طريق اوست و به سوی اوست.  ستايش بی پايان بر او باد.  آمين. "   ( روميان 36 : 11 )  
 

گرفته شده از بخش 7- شفاعت ، به تپش در آوردن و بر آورده شدن ، نويسنده: جوی داوسن 
انتشارات
 
    YWAM  PO Box 55787, Seattle, WA 98155 USA  http://ywampublishing.com