سرودها خ                Songs: Khe

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

خجسته باشد اين نوروز زيبا بر شما

1.            

 

 

 

خدا عظيم و قدوس و پاک و مهربان و نيک است

2.            

 

 

 

خدا فرستاد پسرش عيسی را، با مهر شفا داد

3.            

 

 

 

خدا محب و منجی جانم، خدا محب و رهنمايم

4.            

 

 

 

خدا ملجاء و قوت من است، صخره قوی من اوست

5.            

 

 

 

خدا نيکوست، خدا نيکوست

6.            

 

 

 

خدا نيکوست، با شادی سراييم

7.            

 

 

 

خداوند آسمانی، ای منشاء محبت

8.            

 

 

 

خداوندا تو آگاهی، ز اندک آرزوی من

9.            

 

 

 

خداوند از راه فيضش آمرزيد گناهان ما

10.        

 

 

 

خداوندا شادی دارم

11.        

 

 

 

خداوندا نگاهم کن، از توفيقت آگاهم کن

12.        

 

 

 

خداوند ايجان شبان من است، بهر جا روم پاسبان من

13.        

 

 

 

خداوند تويی منشاء حيات مومنان

14.        

 

 

 

خداوند را بجلال قوت توصيف نماييم

15.        

 

 

 

خداوند را حمد گوييد، زيرا که او نيکو است

16.        

 

 

 

خداوند را حمد گوييم، جلال او را ستاييم

17.        

 

 

 

خداوند را ، ستايش کنيم

18.        

 

 

 

خداوند رحيم نزدت گناه کرديم

19.        

 

 

 

خداوند شبان من، چيزی کم ندارم

20.        

 

 

 

خداوند شما يهوه، در ميان شما است

21.        

 

 

 

خداوند ما عيسی، سرور همه ما

22.        

 

 

 

خداوندم چه نيکوست، حيات من بهر اوست

23.        

 

 

 

خداوندم حمدت گوييم

24.        

 

 

 

خداوندم، خداوندم

25.        

 

 

 

خداوندم، دوستت دارم لايق ستايشی

26.        

 

 

 

خداوندم مهيا سازد، هرگز نينديشم

27.        

 

 

 

خداوند نامت را خوانم

28.        

 

 

 

خدايا بزرگی و هم مهربان

29.        

 

 

 

خدايا رهبری و دانش از توست

30.        

 

 

 

خدايا ز جان می ستايم ترا، هميشه بهر جای خوانم ترا

31.        

 

 

 

خدايا نور محبتت می درخشد در ظلمت شب

32.        

 

 

 

خدای عظيم بهر ما خاکيان نمود نقشه اش را عيان

33.        

 

 

 

خدای من، صخره من، پناه من، ماوای من

34.        

 

 

 

خوانيم سرود در وصف آن کلمه حيات

35.        

 

 

 

خواهيم شبيهت گردم ای منجی، آرزويم اينست هم دعايم

36.        

 

 

 

خوش بحال آن کسان که فقر روح خود بدانند

37.        

 

 

 

خون عيسی قطره قطره از صليب

38.