سرودها ح   Songs: He    

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

حامی روح و جانم رهاننده از دشمن

1.            

 

 

 

حمدت (حمدت) سرايم (سرايم) خداوندم

2.            

 

 

 

حمدت کنم ای خداوند تو هستی يکتا

3.            

 

 

 

حياتی که من اکنون دارم، به فيض و لطف خداوند است

4.