سرودها چSongs: Che    

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

چرا نگران هستی؟ می توانی دعا کنی!

1.            

 

 

 

چشمانت چه چيزها را ديده؟

2.            

 

 

 

چنانکه آهو برای نهرهای آب اشتياق دارد، ای خدا

3.            

 

 

 

چنانکه آهو برای نهرهای آب شدت اشتياق دارد، جان من

4.            

 

 

بزرگمهر وزيری

چنين نوشت... چنين نوشت

5.            

 

 

 

چو سرمست مسيحم من ز دردسر چه انديشم

6.            

 

 

 

چون ايمان آريم پيغام انجيل شيرين است

7.            

 

 

 

چون بر او می نگرم با اشک و آه

8.            

 

 

 

چون توای خدا بر تمامی زمين

9.            

 

 

 

چون دائم سرود حمد خوانيم

10.        

 

 

 

چون در ظلمت و تاريکی، سرگردان باشم

11.        

 

 

 

چون روحش در من کار کند

12.        

 

 

 

چون زنده است از فردا نترسم

13.        

 

 

 

چون شرارت و گناه کرده دنيا را تباه

14.        

 

 

 

چون عيسی شاه جلال با شکوه بی زوال

15.        

 

 

 

چون مسيح رهانيد مرا، همچون بهشت شد اين دنيا

16.        

 

 

 

چه پر جلال و زيباست اين طبيعت

17.        

 

 

 

چه عجيب است عيسی منجيم

18.        

 

 

 

چيست علاج گناهم؟ خون آن بره خدا

19.