سرودها جSongs: Jim    

   

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

جاری است ز خالق برکات

1.            

 

 

 

جانم به تو چسبيده است برادر عزيزم

2.            

 

 

 

جشن عظيمی است بايد سراييم

3.            

 

 

 

جلال بر تو پدر سماوی

4.            

 

 

 

جلال بر نام او جلال بر نام او، آييد او را پرستيد

5.            

 

 

 

جلال دهم شاه شاهان را

6.            

 

 

 

جلال دهم نامت را، عيسی

7.            

 

 

 

جمع شويم، دعا کنيم

8.