سرودها تSongs: Te    

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

تصميم گرفتم در پی اش روم

1.            

 

 

 

تعميد و نجات است شادی و نشاط است

2.            

 

 

 

تقديم نمايم خود را با حمد ای روح خدا

3.            

 

 

 

تمجيد نما شاه شاهان را

4.            

 

 

 

تنها راه خانه سما فقط مسيح عيساست

5.            

 

 

 

تنها عيسی باشد مالک دلم، تنها عيسی آنجا ساکن شود

6.            

 

 

 

تو برای بازگشت عيسی

7.            

 

 

 

توبه می کنم ای خدا، به گفتار و کردار

8.            

 

 

 

تو بيازمای تاج خار او را

9.            

 

 

 

تو بی همتايی تو بی همتايی

10.        

 

 

 

تو تاک هستی ما شاخه های تو

11.        

 

 

 

تولد تولد تولد اوست. . شاد باشيم سرود خوانيم

12.        

 

 

 

تولد منجی من عيسی، ظاهر کرد محبت خدا

13.        

 

 

 

تو هستی ای يهوه قوتم، من تو را از جان و دل . . .

14.        

کی نلسون

 

کی نلسون

تويی تنها مجبوب من، تويی تنها دل خواه من

15.