سرودها پ      Songs: Pe

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

پدر آسمانی ای نور جهان

1.            

 

 

 

پدر جان محبت تو آنقدر عظيم است

2.            

 

 

 

پر جلال است پيروی او که گشته منجيم

3.            

 

 

 

پرواز پرواز آرزوی منه، رسيدن به عيسی در . . .

4.            

 

 

 

پرواز کن، پرواز کن، در آرامش پرواز کن

5.            

 

 

 

پسر يونا ای شمعون، آيا بيشتر از اينها:کليسای ادونتيست

6.            

 

 

 

پس ستارگان منزليست ابدی   Somewhere Beyond The Blue

7.            

 

 

 

پشتيبانم خداست، مرا ياری می دهد

8.            

 

 

 

پناهگاهم تويی... همواره قلبم را با مهرت پر می سازی

9.            

 

 

 

پناهگاهم تويی... همواره قلبم را با مهر بی حد

10.        

 

 

 

پيروزی از آن من

11.        

 

 

 

پيروزی از توست عيسی زنده، فرزند خالق ما را . . .

12.        

 

 

 

پيش از تولد ابراهيم من بودم وهستم

13.        

 

 

 

پيش از هر زمان در آسمانها

14.