سرودها بSongs: Be    

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

با بربط و طبل سرود خوانيد

1.            

 

 

 

با تمامی دل، با تمامی جان

2.            

 

 

 

با ثروت نمی شه رفت، ملکوت خدا

3.            

 

 

 

با خدا با قوت پيش رويم، شيطان را با شدت سرکوب

4.            

 

 

 

با خود ببر اسم عيسی، ای فرزند حزن و غم

5.            

کی نلسون

 

کاظم ثاقبی

با دستهای باز دهانی پر از حمد

6.            

 

 

 

باد نوروز وزيد، روز فيروز رسيد، صبح اميد دميد

7.            

 

 

 

باران آخر می خواهيم اينست وعده خدا

8.            

 

 

 

با روحت مشعلم را بيفروز

9.            

 

 

 

با شادی پايکوبی کنم

10.        

 

 

 

با شادی و حمد پرستش به پيش رويم

11.        

 

 

 

باشد پناه ما خدا، نصرت بود او بهر ما

12.        

 

 

 

باشد مکان آرامی، نزد عرش خدا،

13.        

 

 

 

با شعله روح نزول فرما

14.        

 

 

 

باغ جتسيمانی را بنگريد ای مومنان

15.        

 

 

 

با فيض و لطف عجيبش، خدا نجاتم داد

16.        

 

 

 

با قلبهايی شاد نزد هم گردآييم، در فيض او شريکيم

17.        

 

 

 

با همديگر سرودها بخوانيم، در وصف آن کلمه حيات

18.        

کی نلسون

 

کاظم ثاقبی

با هم سرود سراييد

19.        

 

 

 

بپا خيزيد ای نجات يافتگان ز خون مسيح

20.        

 

 

جعفر

برای ما که در سير رنج اين دنيا

21.        

 

 

 

بر پا خيز بيدار شو ايماندار

22.        

 

 

 

بر پا شويد با هم سرود خوانيد

23.        

 

 

 

بر تپه ای عظيم خارج از اورشليم

24.        

 

 

 

بر خيزيد ای دوستان هنگام شادی است

25.        

 

 

 

بر در ايستاده می کوبد، بر در ايستاده می کوبد

26.        

 

 

 

بر فراز تلی، بيرون از اورشليم

27.        

 

 

 

بر منجيت عيسی اطمينان داری

28.        

 

 

 

برو برو به جهان برو؛ برو برو با کلام برو

29.        

 

 

 

بس شادم که پدرم از آسمان، لطف خود را در کتاب کرد  

30.        

 

 

 

بشنو صدای عيسی را، که ميخواند تو را

31.        

 

 

 

بشنو کليسا يهوه خدا يکتاست... هاللويا

32.        

 

 

 

بشنو هاتف سرايد، انوار شاه موعود

33.        

 

 

 

بگذار در بر گيرد وجودت

34.        

 

 

 

بنزد پاک يزدان شو تو خاموش، نما دنيا و هستی را . .

35.        

 

 

 

به درگاه او با شادی سراييم

36.        

 

 

 

به درگهت اومده ام پسر خدا، نزار چراغ زندگيم . . .

37.        

 

 

 

بهر فردا نيانديشم امروز با او راه روم

38.        

 

 

 

به زانو من در آيم به درگاهت خدايا

39.        

 

 

 

به که پناه برم چون غمها در رسند

40.        

 

 

 

به وقت نيمه شب نوری درخشيد، ميان آسمان پر . . .

41.        

 

 

 

بياييد با هم يک نفس يک صدا بپرستيم نام عيسی

42.        

 

 

 

بياييد خداوند را بسراييم، شکر و سپاس بر . . .

43.        

 

 

 

بياييد دستهای همديگر و بگيريم

44.        

 

 

 

بين بر صليب عيسی را کآن فرزند خدا

45.