سرودها یSongs: Ye    

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

يادمه اون قديمها، که غرق بودم توی گناه

1

 

 

 

يارب مسيحی تر شوم

2

 

 

 

يک شب تنهای تنها، غرق بودم درون غم (تختش)

3

 

 

 

يک شب تنهای تنها، غرق بودم درون غم (بذرش)

4

 

 

 

يک شب مقدس آرام و نورانی

5

 

 

 

يکروز اين روح خواهد گريخت، مفتول عمر خواهد

6

 

 

 

يهوه هستی خدای خالق، يهوه هستی خدای قادر

7