يهوه هستی خدای خالق، يهوه هستی خدای قادر 7

1- يهوه هستی خدای خالق، يهوه هستی خدای قادر

مسح کننده ای صخره ابدی، يهوه تويی شفا دهنده

 

گو هللوياه گو هللوياه گو هللوياه گو هللوياه

يهوه هستی محبوب جانم يهوه تويی شفا دهنده

 

2- من هستم عظيم خدای ابراهيم، يهوه شالوم خدای ساليم

خدای مومنان صخره جاودان، يهوه تويی شفا دهنده

 

گو هللوياه گو هللوياه گو هللوياه گو هللوياه

يهوه هستی محبوب جانم يهوه تويی شفا دهنده

 

3- مهيا می کند يهوه يايرا، نجات عظيم خداوند مسيحا

فرزند يگانه آشکار کرد او را، يهوه تويی شفا دهنده

 

گو هللوياه گو هللوياه گو هللوياه گو هللوياه

يهوه هستی محبوب جانم يهوه تويی شفا دهنده