سرودها ه     Songs: He (Gerd)

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

هان چه دوست است ما را عيسی که برده رنجهای ما

1

 

 

 

هر آن کس که تشنه باشد؛ نزد من آيد بنوشد

2

 

 

 

هر چه دارم از ته دل تقديم عيسی کنم (2 بند)

3

 

 

 

هر چه دارم از ته دل تقديم عيسی کنم (4 بند)

4

 

 

 

هر روز و شب را با اشکها سر کنم

5

 

 

 

هر روزه اعتماد من بر توست

6

 

 

 

هستی من فدای تو قلب من است جای تو

7

 

 

 

هل تا جهان شادان شود، ربش سلطان شود

8

 

 

 

هللوياه حمدش کنيم، هللوياه حمدش کنيم

9

 

 

 

هللوياه خداوند را سرود تازه بسراييد

10

 

 

 

هللوياه هللوياه او ناجيم است

11

 

 

 

هللوياه، هللوياه، هللوياه هللوياه

12

 

 

 

هللوياه، هللوياه، نام خدا را حمد گوييم

13

 

 

 

هللوياه هللوياه هللوياه مسيح خداوند زود می آيد

14

 

 

 

هللوياه هللوياه هللوياه ای مسيح، منجی همه جهانی

15

 

 

 

همه چيز ای منجی از توست

16

 

 

 

هوشيعانا هوشيعانا هوشيعانا در اعلی عليين

17