هللوياه حمدش کنيم، هللوياه حمدش کنيم 9

1- هللوياه حمدش کنيم، هللوياه حمدش کنيم

 گوييم هللوياه (2)

 هللوياه حمدش کنيم

2- مسيح از مردگان برخاست، مسيح از مردگان برخاست 

مسيح از مردگان برخاست (2)

مسيح از مردگان برخاست

3- مسيح خداوند کائنات، مسيح خداوند کائنات

مسيح خداوند (2)

مسيح از خداوند کائنات

4- مسيح است در کليسای خويش، مسيح در کليسای خويش

مسيح در کليسا (2)

مسيح در کليسای خويش

5- مسيح بهر خويشان آيد، مسيح بهر خويشان آيد

مسيح بهر خويشان (2)

مسيح بهر خويشان آيد

6- هللوياه حمدش کنيم، هللوياه حمدش کنيم

گوييم هللوياه (2)

هللوياه حمدش کنيم