هر روزه اعتماد من بر توست

6

1

هر روزه اعتماد من بر توست

که قوت جانم باشی

 

روح خود را بر جان من بدم

و قوت جانم باش

 

قوت جانم باش . . . قوت جانم باش . . .

قوت جانم باش . . . امروز

 

قوت جانم باش . . . قوت جانم باش . . .

قوت جانم باش . . . هر روز