هر روز و شب را با اشکها سر کنم

5

1- هر روز و شب را با اشکها سر کنم،       بازگشت مسيح را انتظار کشم.

وعده بازگشت را به ياد آرم، ای خداوند تا کی انتظار کشم.

 

2- تنها و بيکس من در بيابانم،  شمعی لرزان در دست انتظار کشم.

آمدن عاجلت را خواهانم، ای خداوند تا کی انتظار کشم.

 

3- در آسمان ابری عجيب را بينم،        آيا بر آن می آيد خداوندم.

سوی سما چشمانم را بدوزم، ای خداوند تا کی انتظار کشم.

 

4- دست پر مهر خدا را می گيرم،    تاجم را برداشته سرود می خوانم. سوی مسکن خدا رهسپارم، ای خداوند تا کی انتظار کشم.

 

5- کليسای سفيدپوش، چون عروسيم،      چراغ پر از روغن در دست داريم.

وعده داده، اينک چون دزد می آيم، ای خداوند تا کی انتظار کشم.

 

6- هزار سال چون يک روز منتظر ما،     تنها دلسوز روح ما است خدا.

هم اکنون نيز او است منتظر ما، پس ای خدای ما بزودی بيا.

 

 انتظار برای خدا