هر چه دارم از ته دل تقديم عيسی کنم 4

1- هر چه دارم از ته دل تقديم عيسی کنم

پيوسته در حضور او با اطمينان پيش روم

 

تقديمت کنم، تسليمت کنم

همه چيز را ای خداوند تقديمت کنم

 

2- با تواضع در پيش تخت خدا زانو زنم

از خوشی زودگذر اين جهان دل بر کنم

 

تقديمت کنم، تسليمت کنم

همه چيز را ای خداوند تقديمت کنم

 

3- زندگيم ای خداوند تقديم دستهای توست

همواره اعتمادم در خون پر بهای توست

 

تقديمت کنم، تسليمت کنم

همه چيز را ای خداوند تقديمت کنم

 

4- با روحت پر ساز وجودم شادی و قوت کن عطا

با کلامت، با حضورت کن سيراب جان مرا

 

تقديمت کنم، تسليمت کنم

همه چيز را ای خداوند تقديمت کنم