هر چه دارم از ته دل تقديم عيسی کنم 3

 

1- هر چه دارم از ته دل تقديم عيسی کنم

پيوسته در حضور او مطيعانه پيش روم

 

تقديمت کنم، تسليمت کنم

همه چيز را ای خداوند تقديمت کنم

 

2- با روحت پر ساز وجودم شادی و قوت عطا

با کلامت، با حضورت کن سيراب جان مرا

 

تقديمت کنم، تسليمت کنم

همه چيز را ای خداوند تقديمت کنم

 * * * * * * *

1-All to Jesus I surrender, all to Him I freely give;

I will ever love and trust Him,

In His presence daily live.

 

I Surrender all, I Surrender all,

All to Thee, my blessed Savior,

I Surrender all.

 

2- All to Jesus I surrender,

Lord, I give myself to Thee.

Fill me with Thy love and power,

Let Thy blessing fall on me

I Surrender all, I Surrender all,

All to Thee, my blessed Savior,

I Surrender all.