هر آن کس که تشنه باشد؛ نزد من آيد بنوشد 2

1- هر آن کس که تشنه باشد؛ نزد من آيد بنوشد. (2)

 

هر که ايمان آرد، چنان که کتاب می گويد؛

از بطن او نهرهای زنده، جاری خواهد شد.

 

2- هر که به عيسی ايمان دارد؛ نجات عظيم خواهد يافت. (2)

 

هر که ايمان آرد، چنان که کتاب می گويد؛

از بطن او نهرهای زنده، جاری خواهد شد.

 

3- هر که به عيسی ايمان دارد؛ حيات جاويد خواهد يافت. (2)

 

هر که ايمان آرد، چنان که کتاب می گويد؛

از بطن او نهرهای زنده، جاری خواهد شد.

 

4- هر که به عيسی ايمان دارد؛ شادی بی حد خواهد يافت. (2)

 

هر که ايمان آرد، چنان که کتاب می گويد؛

از بطن او نهرهای زنده، جاری خواهد شد.

  

نزد من آيد بنوشد

يوحنا 7: 37-38