هوشيعانا هوشيعانا هوشيعانا در اعلی عليين 17

هوشيعانا، هوشيعانا هوشيعانا در اعلی عليين (2)

نامش بر افرازيم با هم بسراييم

جلالت می دهيم ای خدا

 هوشيعانا در اعلی عليين

جلال، جلال، جلال باد بر شاه شاهان (2)

نامش بر افرازيم با هم بسراييم

جلالت می دهيم ای خدا

 جلال باد بر شاه شاهان

* * * * * * *

Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest! (2)

Lord we lift up Your Name

With hearts full of praise

Be exalted, oh Lord our God!

Hosanna in the highest!

Glory, Glory, Glory to the king of kings! (2)

Lord we lift up Your Name

With hearts full of praise

Be exalted, oh Lord our God!

Hosanna in the highest!