همه چيز ای منجی از توست 16

1- همه چيز ای منجی از توست

از سوی تو و بهر توست

اموال من عطای توست

جسم و جان و روح نيز از توست

خالق عالم تنها توهستی    مالک جانم تنها تو هستی (2)

2- تويی صاحب و من ناظر

در همه جا هستی حاضر

امانتی است اين جسم من

هم ثروت و هم وقت من

خالق عالم تنها توهستی    مالک جانم تنها تو هستی (2)

3- تويی شبان گوسفندان

صاحب و مالک جهان

تو به من اموال داده ای

از من حسابش خواسته ای

 خالق عالم تنها توهستی   مالک جانم تنها تو هستی (2)