هللوياه هللوياه هللوياه ای مسيح، منجی همه جهانی 15

(هللوياه . . . هللوياه . . . هللوياه . . . ای مسيح

منجی همه جهانی، پادشاهی ای مسيح) (2)

 

1- حمد تو گويم هميشه با دل و با روح و جان (2)

با تو در امن و امانم، ای شبان مهربان (2)

 

(هللوياه . . . هللوياه . . . هللوياه . . . ای مسيح

منجی همه جهانی، پادشاهی ای مسيح) (2)

 

2- حرف تو هميشه تازه بی رقيب ای مسيح (2)

تويی يار مهربانی و کس هر بيکسی (2)

 

(هللوياه . . . هللوياه . . . هللوياه . . . ای مسيح

منجی همه جهانی، پادشاهی ای مسيح) (2)

 

3- چون درازه دست من به سوی عيسی مسيح (2)

بی نياز شده دلم تو اين دنيا از هر کسی (2)

 

(هللوياه . . . هللوياه . . . هللوياه . . . ای مسيح

منجی همه جهانی، پادشاهی ای مسيح) (2)