هللوياه هللوياه هللوياه مسيح خداوند زود می آيد 14

هللوياه هللوياه هللوياه (3)

مسيح خداوند زود می آيد

 

  بيدار شويد همه ايمانداران

از روح شويد پر نجات يافتگان

 

مژده دهيد بهر گنهکاران

مسيح خداوند زود می آيد

 

هللوياه هللوياه هللوياه (3)

مسيح خداوند زود می آيد