هللوياه، هللوياه، نام خدا را حمد گوييم 13

هللوياه، هللوياه،

نام خدا را حمد گوييم

هللوياه، هللوياه، جلال بر نامش

از گناهانم مرا آزاد کرد

با خونش بر صليب مرا شست

مرا تازه کرده، فرزند او هستم

جلال بر نامش