هللوياه، هللوياه، هللوياه هللوياه 12

هللويا، هللويا، هللويا، هللويا،

هللويا، هللويا، هللويا، هللويا،

نغمه ما با هم، با شادی سراييم، به گوش همه مردم جهان.

نغمه ما با هم، با شادی سراييم، تا بشنوند کل مردم جهان.

شادی همچون خورشيد، ريزد چو باران؛

چون که گنجی يافتيم، همه ما با هم با شادی سراييم.

هللويا، هللويا، هللويا، هللويا،

هللويا، هللويا، هللويا، هللويا،

 

1- به خاطر عيسی، دوست دارم برادران؛ به خاطر عيسی، دوست دارم خواهران را.

عيسی، عيسی، عيسی، عيسی؛ عيسی، عيسی، به خاطر عيسی.

2- به خاطر عيسی، آموختم، آموختم شکرگزاری؛ به خاطر عيسی، آموختم بخشيدن را.

عيسی، عيسی، عيسی، عيسی؛ عيسی، عيسی، به خاطر عيسی.

3- به خاطر عيسی، آموختم فداکاری؛ به خاطر عيسی آموختم تواضع را.

عيسی، عيسی، عيسی، عيسی؛ عيسی، عيسی، به خاطر عيسی.

4- به خاطر عيسی، يافته ام روح القدس؛ به خاطر عيسی يافته ام نجاتش را.

عيسی، عيسی، عيسی، عيسی؛ عيسی، عيسی، به خاطر عيسی.

5- به خاطر عيسی،يافته ام شادمانی؛ به خاطر عيسی آموختم آزادی را.

عيسی، عيسی، عيسی، عيسی؛ عيسی، عيسی، به خاطر عيسی.

هللوياه