هللوياه خداوند را سرود تازه بسراييد 10

هللوياه، خداوند را سرود تازه بسراييد

و تسبيح او را در جماعت مقدسان.

  

نام او را با رقص تسبيح بخوانند

با بربط و عود او را بسرايند.