هان چه دوست است ما را عيسی که برده رنجهای ما 1

1- هان چه دوست است ما را عيسی     که برده رنجهای ما

بايد که طلب نماييم        هر چيز از حق در دعا

چه رنج و غمهای زياد      هجوم آورده بر ما

از آن رو که نمی خواهيم     هر چيز از حق در دعا

2- اگر تجربيات داريم   اگر زحمت در هر جا

ما را چه دلتنگی، بريم     جمله نزدش در دعا

آيا کسی باشد چو او       تا بر دارد غم ما

عيسی بداند ضعف ما      آريم نزدش در دعا

3- خسته ضعيفيم جملگی     در زير بار فکرها

عيسی پناه ما بود     آريم نزدش در دعا

جواب ارچه تأخير شود     اصرار می کن در دعا

در ظل رافت او ما     يابيم همی آرام را

* * * * *

1-What a friend we have in Jesus

All our sins and grief to bear!

What a privilege to carry

Everything to God on prayer

2- O what peace we often forfeit

O what needless pain we bear

All because we do not carry

Everything to God in prayer