سرودها وSongs: Vav    

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

وقت دعا وقت دعا، که سازد از دنيا جدا

1

 

 

 

وقتی چون پسر گمشده، من سرگردان بودم

2

 

 

 

وقتی چون گنهکاری به پايش افتادم

3

 

 

 

وقتی دل شکسته گرانبار و خسته، در ظلمت گناه گم

4

 

 

 

وقتی غم اين زندگی پريشانم کند

5

 

 

 

وه چه ظلمتی تسخير نمود دلم

6