سرودها م     Songs: Mim

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

ما او را می پرستيم چون او لايق پرستش است

1.            

 

 

 

ما پيروز خواهيم شد

2.            

 

 

 

ما را اميدی در دل درخشد، اميد برگشتن رب

3.            

 

 

 

ما سربازان خداوند آسمان و زمينيم

4.            

 

 

 

مانند آهو برای نهرهای آب جان من مشتاق تواست

5.            

 

 

 

محبت خدا بس عظيم است، چون نهری جوشان

6.            

 

 

 

محبت خدا در صليب عيسی

7.            

 

 

 

محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم

8.            

 

 

 

مژده بادا که نو شد سراسر جهان

9.            

 

 

 

مژده عيسی به دنيا آمد، مژده منجی بشر آمد

10.        

 

 

 

مژده نوروز و بهار آمد، مژده سال نو و عيد آمد

11.        

 

 

 

مژده نوروز و بهار آمد، مژده سال نو و عيد آمد، گلها

12.        

 

 

 

مسرورم نجاتم داده

13.        

 

 

 

مسيح آمد به اين عالم بشد او همچو ما انسان

14.        

 

 

 

مسيح آمد مسيح آمد، و دنيا چون گلستان شد

15.        

 

 

 

مسيحا در تو جانم شادی کند، تو را در تنگی می خوانم

16.        

 

 

 

مسيح است نورم مسيح حياتم

17.        

 

 

 

مسيحا سلطان مهر و محبت، تا ابد مسح شده با فيض

18.        

 

 

 

مسيحا، مسيحا، نام تو پاينده باد

19.        

 

 

 

مسيح بود بهر ما شبان نيکو

20.        

 

 

 

مسيح حيات و مسيح است نورم

21.        

 

 

 

مسيح محبوبم مسيح است دوستم

22.        

 

 

 

مسيح ميگه بيا بيا تا آرامی دهمت تو را

23.        

 

 

 

مشتاقم شناسمت

24.        

 

 

 

مشتاقم که نزدت باشم

25.        

 

 

 

من آزادی دارم، تو آزادی داری

26.        

 

 

 

من اينجا غريبم عرشم وطن

27.        

 

 

 

من دارم شادی، شادی

28.        

 

 

 

من مال و ثروت ندارم

29.        

 

 

 

منما از خود جدا، روح من ای خدا

30.        

 

 

 

من نگيرم منزل در سرای فانی

31.        

 

 

 

مهر عيسی عظيم و بی پايان، نهريست روان و دائم

32.        

 

 

 

مهری تازه در قلبم، برپا کن خداوند 

33.        

 

 

 

ميبينم من افتادن شيطان را، جلال بر خدا

34.        

 

 

 

می توانی خداوند گفت، او که قوت من است

35.        

 

 

 

ميخواهم آواز بخوانم از اين نجات که دارم

36.