سرودها اSongs: Alef    

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

اختر درخشيد؛ آن شب چه آرام بود

.1

 

 

 

از جان و دل خواهم ترا، عيسی به قلب من در آ

.2

 

 

 

از دل سرود حمد خوانم، آرام و شادم چون دانم

.3

کی نلسون

 

کاظم ثاقبی

از دل و جان خداوند را حمد گوييم حضورش خواهيم

.4

 

 

 

از روزی خدای من خدای من مرا صدا کرد

.5

 

 

 

از سه اقنوم يکی آنکه مسيحا نامش

.6

 

 

 

از شرق مائيم پادشاهان چشم دوخته بسوی آسمان

.7

 

 

 

از نور خورشيد از نور ماه

.8

 

 

 

از هر خاری در اين جهان بافتند تاجی بهر مسيحا

.9

 

 

 

اعتماد بر عيسی نيکوست هادی و اميد ما

.10

 

 

 

اکنون آمده ايم به حضورت عيسی

.11

 

 

 

اکنون در نور سالکم، پر از جلال حياتم

.12

 

 

 

اگر اين دنيا هميشه آتش، بيافروزد بر جان و دلم

.13

 

 

 

اگر جان من، اگر مال من

.14

 

 

 

اگر شادمان هستی دست بزن

.15

کی نلسون

 

کاظم ثاقبی

الا ای گرانباران، الا ای زحمتکشان

.16

 

 

 

الوهيم، الوهيم، الوهيم؛ خدای قوتها

.17

 

 

 

الهی نور تو هر دم عيان است

.18

 

 

 

امروز، امروز، امروز، امروز

.19

 

 

 

امروز برخاست مسيحا چه فيروز است روز ما

.20

 

 

 

امروز برخاست مسيحا، هللوياه

.21

 

 

 

امروز چه روزيست روز شاديست

.22

 

 

 

امروز مسيح منجی بشر

.23

 

 

 

او خداست، او خداست

.24

 

 

 

او زنده است، او قادر است

.25

 

 

 

اوست خدای قادر، شفيع و هم ناظر

.26

 

 

 

او شبان نيکويم است در او حيات دارم

.27

 

 

 

ای آسمان بگشای در، آرايشی نو ده دگر، عهد خدايی

.28

 

 

 

ای بيت لحم از قدر تو کاهيده کوچکيت

.29

 

 

 

ای پادشاه جلال، سرور سلامتی

.30

 

 

 

ای تمامی زمين خداوند را آواز شادمانی دهيد

.31

 

 

 

ای تمامی زمين خداوند را بسراييد

.32

 

 

 

ای تو که گريان هستی، چرا سرود نمی خوانی

.33

 

 

 

ای خداوند تويی منشاء حيات مومنان

.34

 

 

 

ای خداوند حمدت سرايم بهر کليسايت

.35

 

 

 

ای خداوند من، سوی تو شتابد همی قلبم

.36

 

 

 

ای خداوند مهربان، مسيح من تويی

.37

 

 

 

ای خداوند وعده های تو چه عظيم است

.38

 

 

 

ای دوست بيا راحت اين قلب حزين باش

.39

 

 

 

ای روح حق آرام جانی، بازآ

.40

 

 

 

ای روز شادمانی ای روز با صفا

.41

 

 

 

ای ساکنان ربع مسکون مسيخ را بنگريد با شکوه

.42

 

 

 

ای صالحان در خدا شادی نماييد

.43

 

 

 

ای عاصی بر خيز چشمانت را بگشا نجات تو،آمده

.44

 

 

 

ای عيسی ای مالک راستی ای منجی عالم هستی

.45

 

 

 

ای عيسی زيبا خالق طبيعت، پور خدا، پسر انسان

.46

 

 

 

ای عيسی نزدم بيا، بهر من باش رهنما

.47

 

 

 

ای عيسی هستی خدای ما، ای خدای مهربان ما

.48

 

 

 

ای فرزندان نور، گرد هم بياييد

.49

 

 

 

ای قادر قدوس خدا امانت بی حد

.50

 

 

 

ای که تو از بهر دعا آمده ای

.51

 

 

 

ای که دعا می شنوی نزد تو دعا می کنم

.52

 

 

 

ای محبوب دل من چه زيباست آواز تو

.53

 

 

 

ای مسيح از آسمان خوش آمدی

.54

 

 

 

ای مسيحا شاهم تويی، شبان نيک خواهم تويی

.55

 

 

 

ای مسيحم جانم به قربانت به من نظر کن

.56

 

 

 

ای مقدسين ای قوم خدا

.57

 

 

 

ای منجی و ای شاه من تويی فقط دلخواه من

.58

 

 

 

اينست روزی اينست روزی

.59

 

 

 

اين سفره زنعمت خدا رنگين است

.60

 

 

 

اينک چه خوش و دلپسند است

.61

 

 

 

اينک چه زيباست پايهای مبشران به هر جا ندا کنند

.62

 

 

 

اينک چه زيباست پايهای مبشران (خداوند)

.63