سرودها رSongs: Re    

   

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

راستی شما کی هستيد؟ که اينقدر خوشبختيد

1.            

 

 

 

راه جلجتا را او پيمود بهرم، پيمود بهرم، پيمود بهرم

2.            

 

 

 

رحمت خداوند، رحمت خداوند بر ما

3.            

 

 

 

روح القدس به ما قوت عطا فرما

4.            

 

 

 

روح القدس تازه کن روحم با لمس خود

5.            

 

 

 

روح القدس ما را، هنگام سرود

6.            

 

 

 

روح خدای زنده، نازل شو بر ما

7.            

 

 

 

روح قدوس الهی در قلوب مومنين

8.            

 

 

 

روح و جان من مشتاق تو است طالب حضور توام

9.            

 

 

 

روز خداوند چون دزد می آيد

10.        

 

 

 

روغن در چراغ ايمانم ريز

11.