سرودها: آSongs: Alef Ba Kola    

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

آرامی خدای ما بر تو پريشان حال

1.            

 

 

 

آری ترک کردی بهرم

2.            

 

 

 

آزاد شدم با خون او

3.            

 

 

 

آزادم کرد آزادم کرد عيسی آمد و مرا آزاد کرد

4.            

 

 

 

آشتی بکنيد، آشتی بکنيد؛ با روی باز صلح کنيد

5.            

 

 

 

آمد مسيح اندر جهان، شادی کنيد ای مومنان

6.            

 

 

 

آمدی خوش آمدی محبوبم عيسی

7.            

 

 

 

آن جلال نام تو شکوه نام تو

8.            

 

 

 

آن زمان در شهر بيت لحم، انجيل می گويد اين را

9.            

کی نلسون

 

کاظم ثاقبی

آن که بهر من فدا شد، روح زارم را شفا شد

10.        

 

 

 

آنگاه که در جتسيمانی، مسيح دعا ميکرد

11.        

 

 

 

آنگه که گنهکاران، مصلوب کردند عيسی را

12.        

 

 

 

آه ای پدر عزيز من، نامت را متعال خوانم

13.        

 

 

 

آه ای شبان نيکو  بيا ما گوسفندان مرتع تو

14.        

 

 

 

آه اين دنيا، هر روزه بيشتر، شرير می شود

15.        

 

 

 

آه چه زيباست که شوند جمع (ای گرانبار)

16.        

 

 

 

آه چه زيباست که شوند جمع (ايمانداران)

17.        

 

 

 

آيا از بهر عمر پر طوفان محکم است لنگر و کشتيبان

18.        

 

 

 

آيا تو می دانی بدن تو هيکل خداوند زنده است؟

19.        

 

 

 

آيا قبل از ترک خانه، دعا کرده ای؟

20.        

 

 

 

آييد حمد و سجده نماييم

21.