سرودها نSongs: Noon    

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

نا اميد مباش در بر خورد با مشکلات

1.            

 

 

 

نازل شد عيسی با جلال خدا

2.            

 

 

 

نامت را بر افرازيم، خداوندا حمدت سراييم

3.            

 

 

 

نامت مجيد است ای خدا، اندر زمين و در سما

4.            

 

 

 

نان حيات هستم

5.            

 

 

 

ناهمواره بود، زندگيم؛ بی اميد بود راه سفرم

6.            

کيث گرين

 

کی نلسون

نجات دهنده ای داريم، عيسی پسر خدا

7.            

 

 

 

نخواهم ياری از کس چون که با تو

8.            

 

 

 

نزدت می آيم شبيهت شوم، مسيح روحت را همی

9.            

 

 

 

نزد سفره رحمت آ مهيا با شراب و نان

10.        

 

 

 

نزد عيسی، نزد عيسی، مزد عيسی بيا

11.        

 

 

 

نزديک شوم بر تو نزديک شوم

12.        

 

 

 

نوروز آمد، نوروز آمد، نوروز آمد، نوروز آمد

13.        

 

 

 

نه با زور نه نيرو

14.