سرودها ل     Songs: Lam

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

لايق تويی لايق. . . پادشاه خداوند تويی لايق

1.            

 

 

 

لبيک ای خداوند مرا هم بفرست

2.            

 

 

 

لحظه به لحظه دهم شهادت

3.