سرودها گ     Songs: Gaf

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

گر از گناه آزادی ميخواهی در خون عيسی اين قدرت

1.            

 

 

 

گر پشت ببار گران خم گشته، در سفر خسته ای

2.            

 

 

 

گر تو غمگينی بر خدايت بنگر، بر خدای سلامتی بنگر

3.            

 

 

 

گر چه انجير شکوفه ندهد، و ميوه در موها يافت نشود

4.            

 

 

 

گر چه انجير شکوفه نياورد، هللو هللوياه

5.            

 

 

 

گر خسته ای دلت پر ز اندوه، به عيسی بگو

6.            

 

 

 

گر خواهيد نور جهان باشيد، جاهای تاريک رويد

7.            

 

 

 

گرد آييد ايمانداران شادان و فيروز

8.            

 

 

 

گر قلبت شکسته، دعا يادت رفته

9.            

 

 

 

گر مثل ملائک سخن گويم، بدون محبت چون سنج هستم

10.        

 

 

 

گسترده مسيح خوان بهر امم

11.        

 

 

 

گفت عيسی که تاک حقيقی منم

12.        

 

 

 

گوييم، هللوياه

13.        

 

 

 

گوييم هللوياه، شکرش هللوياه

14.