سرودها ک     Songs: Kaf

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

کافی نيست راجع به محبت فکر کنيم

1.       

 

 

 

کتاب محبوب من، کهنه اما پر بها

2.      

 

 

 

کرده قيام مسيحا هللوياه

3.      

 

 

 

کنم داود را نمونه، در پايکوبی با شادی

4.      

 

 

 

کيست اين نوزاد که در آغوش مادر به آرامی خفته  

5.      

 

 

 

کيست خداوند ما؟ عيسی مسيح

6.