سرودها ق     Songs: Ghaf

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

قدوس قدوس خدايم

1.            

 

 

 

قدوس قدوس قدوس ای شاه قادر

2.            

 

 

 

قدوس و عظيم است ای خدای يکتا

3.            

 

 

 

قدوسی قدوس خدای قادر

4.            

 

 

 

قطار نجات را سوار شده ام به آسمان می روم

5.            

 

 

 

قلبم شاد است چون با عيسی راه روم

6.            

 

 

 

قلبم عوض کن صادقش بساز

7.            

 

 

 

قوت و جلال حمد و سپاس

8.