سرودها ف     Songs: Fe

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

فرمان عيسی است بايد درخشيد

1.            

 

 

 

فريادهای شادی و آزادی

2.