سرودها ع     Songs: Ain

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

عدالت سلامتی خوشی روح القدس

1.            

 

 

 

عشقی تازه در قلبم ايجاد کن خداوند

2.            

 

 

 

عظيم است... عيسی را ستاييد

3.            

 

 

 

عظيم و قدير است خداوند، خداوند ما

4.            

 

 

 

عظيمی امينی خدای پدر، در تو هيچ تيرگی و شکی نيست

5.            

 

 

 

عمانوئيل عمانوئيل نام عيسی است عمانوئيل

6.            

 

توسن

 

عمانوئيل عمانونيل ناميده شد عمانوئيل

7.            

 

 

 

عمرم در گناه سپری شد، فکر نکردم او برايم مرد

8.            

 

 

 

عيد آمده از ره خندان شادی بده شادی بستان

9.            

 

 

 

عيد و نوروزتان مبارک باد

10.        

 

 

 

عيسی اميد پر جلالم به آسمان باشد او رهبرم

11.        

 

 

 

عيسی به تو محتاجم، چون که گنهکارم

12.        

 

 

 

عيسی تاک حقيقی است؛ ما شاخه های اوييم

13.        

 

 

 

عيسی تو شيرين ترين اسمها

14.        

 

 

 

عيسی دوستت دارم عيسی دوستت دارم

15.        

 

 

 

عيسی دوستت دارم قاصراست زبانم،ابرازش نکنم

16.        

 

 

 

عيسی دوستت دارم نزدت زانو می زنم

17.        

 

 

 

عيسی را ما تسبيح بخوانيم، بار گناهان را از ما بر

18.        

 

 

 

عيسی عيسی عيسی مسيح خداوندم

19.        

 

 

 

عيسی مسيح آمد، بر صليب جان بداد

20.        

 

 

 

عيسی مسيح بهترين دوست من است

21.        

 

 

 

عيسی مسيح سلطنت کند

22.        

 

 

 

عيسی مسيح، عيسی مسيح، تولدت مبارک

23.        

 

 

 

عيسی می بخشد شادی، در قلب من

24.        

 

 

 

عيسی نامت چه زيباست

25.