سرودها ص     Songs: Sad

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

صبحگاهان حمدت را سرايم

1.            

توسن

 

توسن

صليب من، مرا از من رها کن

2.            

 

 

 

طلا و نقره ندارم، اما آنچه دارم می دهم

3.