سرودها ش     Songs: Shin

    

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

شاد است شاد است

1.            

 

 

 

شاد باش ای روح خدا همراه توست

2.            

 

 

 

شادی نماييم شادی نماييم

3.            

 

 

 

شاه شاهان مالک هستی جلال هللوياه

4.            

 

 

 

شاه شاهان منجيم عيسی حمدت هللوياه

5.            

 

 

 

شکرت کنيم ای خداوند بهر عطايايت

6.            

 

 

 

شکر کن خدا را ای جانم

7.