سرودها زSongs: Ze    

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

زرهی که خدا مهيا ساخته برای ما

1.            

 

 

 

زنگ کريسمس، دينگ دانگ دونگ،

2.