آشنايی با مسيحيت و عشق مسيح                                      English       

دعای خالصانه ما اين است که درضمن خواندن و آشنا شدن با اين سايت، عشقی که توسط مسيح عرضه می شود بر شما آشکار شود. تنها، زندگی که درعشق کامل مسيح احاطه و زندگی شود با خود بخشايش، آرامش و شادمانی را که تمام ما آرزومند آنيم می آورد. حقيقتاً، تنها ازطريق رابطه با عيسی مسيح است که زندگی ما هرگزمعنای واقعی و تکامل خواهد داشت.

آخ که چقدر بدبخت هستم!
چه کسی مرا ازاين زندگی پراز گناه  رها خواهد  کرد؟  
خدا را شکر! او خداوند ما عيسی مسيح  است. 
آياهرگزهيچ چيزی می تواند ما را از عشق مسيح جدا کند؟ 

 وقتی که دچارمشکلات و بلا هستيم،  
يا درتعقيب و شکنجه، يا سرد و گرسنه، يا درتهديد مرگ  
آيا تمام اينها به اين معناست که او ديگر به ما عشق نمی ورزد؟       
هرگز.  پيروزی فراگيرمتعلق به ماست، از طريق مسيح، او که ما را دوست  دارد.

 زيرا من يقين می دانم که هيچ چيز نمی تواند  محبت مسيح را از ما بازستاند.
نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هيچيک قدرت چنين کاری را ندارند.
حوادث امروز و نگرانيهای فردا نيز قادر نيستند خللی در اين محبت وارد کنند.      
در اوج آسمان  يا در قعر اقيانوس، 

هيچ چيز در سراسرآفرينش، هرگز قادرخواهدبود که ما را ازعشق پروردگار،    
که درخداوند ما، عيسی مسيح آشکارشده جدا سازد.  ( روميان25 و24 : 7 ؛ 39 -35 : 8 )
 

Creation of Adam (Detail)

او ما را از دنيای تاريک نجات داد  و به ملکوت فرزند عزيزش منتقل ساخت،
همان فرزندی که ما را  به  قيمت خون خود آزاد کرد و گناهانمان را بخشيد.  (کولسيان 1:13 ) 

  از درگاه  خدای پدر و خداوندمان عيسی مسيح ، رحمت و آرامش بر شما باد.   
مسيح که  به  خواست خداوند خود را فدا کرد تا گناهان ما بخشيده شوند
 و از اين دنيای آلوده  به  گناه  نجات  يابيم.
 خداوند را تا به ابد جلال و عزت باد! آمين.  (غلاطـيان 5 -3 : 1 )      

اطلاعات بيشتر برای کسانی که مشتاق آشنايی بيشتر با مسيحيت هستند:

دوره های مکاتبه ای

منابع برای آشنايی بيشتر با مسيحيت
سوًالهايی برای خداوند همياری  در جستجوی شما برای حقيقت
اسلام
کتاب مقدس و نشريات مربوطه

شهادتنامه ها

راديو و گوش دادن روی اينترنت

کتابفروشی

اتحاد جوانان مسيحی ايرانی

    اگر سوًالی در مورد عيسی مسيح داريد، لطفاً  با ما به اين آدرس تماس بگيريد:     pwo@worldmail.org